ความเข้าใจด้านน้ำหนักกะรัต
น้ำหนักของเพชรเป็นการวัดที่มีหน่วยกะรัต ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กเท่ากับ 200 มิลลิกรัม น้ำหนักกะรัตไม่สามารถใช้วัดขนาดของเพชรได้เนื่องจากการเจียระไนเพชรเป็นสัดส่วนแตกต่างกันสามารถส่งผลต่อน้ำหนักเพชรได้ (คำว่า กะรัตเป็นคำที่ใช้บอกความบริสุทธิ์ของทองและไม่ใช้กับเพชร)

ข้อควรจำ เมื่อได้น้ำหนักกะรัตของเพชรมา ซึ่งนั่นไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่กำหนดราคาของเพชร คือขนาดใหญ่ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป กฎ 4C ทั้งหมดต้องสมดุลกันปรากฏในเพชรของคุณ กฎ 4C ต้องใช้ร่วมกันไม่ใช่ว่ากฎข้อใดจะมีความสำคัญมากกว่าข้ออื่น

คำว่ากระรัตแท้จริงแล้วมาจากคำว่าการอป (คือเมล็ดการอป) ซึ่งเป็นการวัดน้ำหนักของเพชรในสมัยก่อน ในปี 1913การวัดน้ำหนักของเพชรได้ถูกทำเป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลกและปรับเปลี่ยนเป็นระบบเมตริก อย่างไรก็ดีเราสามารถวัดอัญมณีได้เมื่อยังไม่ได้เข้าตัวเรือน เพชรที่มีน้ำหนักถูกต้องแน่นอน เมื่อยังไม่ได้เข้าตัวเรือน ห้องปฎิบัติการอัญมณีอย่างสถาบัน HRD จะเกรดเพชรเฉพาะที่ยังไม่ได้เข้าตัวเรือน ในรายงานการเกรดเพชรจะบอกเกี่ยวกับน้ำหนักกะรัตที่แน่นอน ใกล้เคียงกับหนึ่งในร้อยกระรัตสำหรับเพชรโดยเฉพาะ แต่ละกะรัตจะถูกแบ่งเป็นร้อยส่วนที่เรียกว่าพล๊อย (คะแนน) ซึ่งหนึ่งกะรัตจะมีค่าเท่ากับ หนึ่งร้อยคะแนน ถ้า สามส่วนสี่กระรัตจะเท่ากับ เจ็ดสิบห้าคะแนน คะแนนในส่วนของกะรัตจะถูกแบ่งเป็นช่วงๆ ซึ่ง สามส่วนสี่กระรัตของเพชรจะมีค่าอยู่ระหว่าง หกสิบเก้า ถึง แปดสิบสอง คะแนน ซึ่งยังคงพิจารณาให้เท่ากับ สามส่วนสี่กะรัต นี่เป็นภาพที่แสดงช่วงขนาดและน้ำหนักเศษส่วนของกะรัตและเลขทศนิยมที่เห็นจะมีค่าเท่ากัน

น้ำหนักเศษส่วน
 
เลขทศนิยม
1/10
=
.09 - .11
1/8
=
.12 - .13
1/7
=
.14 - .15
1/6
=
.16 - .17
1/5
=
.18 - .22
1/4
=
.23 - .28
1/3
=
.29 - .36
3/8
=
.37 - .44
1/2
=
.45 - .58
5/8
=
.59 - .68
3/4
=
.69 - .82
7/8
=
.83 - .94
1.0
=
.95 - 1.05
ข้อควรจำ เพชรนั้นไม่ถูกสร้างออกมาให้มีค่าเท่ากัน เพชรสองเม็ดที่มีขนาดน้ำหนักเท่ากันอาจจะมีค่าแตกต่างกันออกไประหว่างการเจียระไน สี และคุณภาพ ซึ่งน้ำหนักกะรัตสามารถซ่อนความแตกต่างของเพชรแต่ละเม็ดได้ เช่น คุณมีเพชรที่มีการเจียระไนดี ซึ่งมีน้ำหนักอยู่ในช่วงที่ถูกต้อง เพชรมีการเจียระไนที่ไม่ลึกทำให้มันดูกว้างและใหญ่มากแต่มันมีประกายไม่ดี หรือทำให้การเจียระไนดูลึกมากเพื่อเพิ่มน้ำหนักของเพชร มันสามารถยอมรับได้ถ้ามันช่วยให้พลอยมีประกายดีขึ้น จากความรู้ด้านการเจียระไน

น้ำหนักกะรัตของเพชรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดราคาของเพชร พื้นฐานของค่าของเพชรต่อกะรัต เพชรที่มีคุณภาพดีอาจขายได้ถึง 660,000 บาท ต่อกะรัต ซึ่งถ้ามีคุณภาพต่ำอาจขายได้ 33,000 บาท ต่อกะรัต ซึ่งเพชร 3 กะรัตควรจะเป็น 1,980,000บาท หรือ 99,000บาท ขึ้นอยู่กับค่าต่อกะรัตของมันค่าของเพชรจะเพิ่มขึ้นตามนาดเพชรได้ เช่นสองกระรัตจะไม่ได้มีราคาเท่ากับ สองเท่าต่อกระรัตเหมือน หนึ่งกะรัตมันไม่ได้มีค่าอย่างนั้นเสมอไป เพชรขนาดใหญ่นั้นหายาก