Home>>สาระความรู้>>เพชร>>การเจียรไน

ข้าใจการเจียระไน

การเจียระไนเป็นสิ่งเดียวใน 4C ที่เราสามารถควบคุมได้ การเจียระไนที่ดีต้องเกิดจากทักษะและชำนาญของผู้เจียระไน ในการที่จะเปลี่ยนเพชรให้เป็นอัญมณีที่สวยงามได้ การเจียระไนที่ถูกต้อง เมื่อแสงส่องผ่านตัวเพชรแล้วจะต้องหักเห ออกมาเป็นประกายสีรุ้ง

การสร้างเพชรจะต้องมีการวัดขนาดหลายอย่าง ก่อนการเจียระไนซึ่งจะทำให้ได้มุมที่มีการหักเหแสงได้ดี หน้าเจียรที่ดีจะต้องมีมุมที่ถูกต้องแน่นอนโดยดูจากด้านบนและด้านล่างแบ่งครึ่งกัน ต้องมีสัดส่วนความหนาที่ลงตัว คือด้านเทเบิลหรือด้านบนสุด ต้องมีขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมกับขนาดของเพชร แน่นอนว่าด้านบนสุดของหน้าเจียร(คลาวน์)ละด้านล่าง(พาวิลเลียน) ต้องให้ตรงเป็นแนวเดียวกัน

การวัดขนาดและสัดส่วนของเพชรจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเม็ด ซึ่งจะมีผลในการตัดสินใจเจียระไนเพชรแต่ละเม็ดให้เป็นรูปทรงต่างๆ(รูปหัวใจ , รูปกลม, รูปไข่,เหลี่ยมมรกต, และรูปแบบอื่นๆ) เพชรแต่ละเม็ดจะมีรูปทรงที่เหมาะสมกับการเจียระไนที่แตกต่างกันออกไป รูปทรงของเพชรแต่ละเม็ดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ถึงแม้ว่าคำว่ารูปแบบและการเจียระไน บางครั้งอาจใช้ร่วมกันได้ แต่มันก็ไม่เหมือนกัน รูปร่างที่นิยมเจียระไนกับเพชรคือ
รูปกลม – เป็นรูปแบบที่นิยมที่สุด
รูปมาคีย์ –เป็นแบบที่มีรูปร่างยาวและแหลมทั้งหัวท้าย
รูปปรินส์เซส –โดยทั่วไปจะเป็นเหลี่ยมสี่มุมถึงออกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กน้อย
รูปเรเดียน – โดยทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กน้อย
เจียระไนเหลี่ยมมรกต – เป็นรูปแบบดั้งเดิมจะมีแปดเหลี่ยมมีสัดส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แอสเซอร์ – บ่อยครั้งจะหมายถึง การเจียระไนแบบมรกตแบบจัตุรัสมันคือขั้นบันไดและจัตุรัสและตัดมุม
หยดน้ำ – เป็นการผสมกันระหว่างแบบบิลเลี่ยนกับแบบที่มีรูปร่างยาวงดงามแบบมาคีย์
รูปไข่ – ชวนให้นึกถึงรูปกลมแบบบิลเลี่ยนในด้านประกายและรูปร่าง
รูปหัวใจ–เป็นการเจียระไนที่เพ้อฝันรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ

กลม
 
มาคีย์
 
วงรี
 
หยดน้ำ
 
หัวใจ
 
ปรินส์เซส
 
เหลี่ยมมรกต

รูปแบบการเจียระไนของเพชรแบบอุดมคติ
การเจียระไนในอุดมคติคือการเจียระไนที่เหมือนกับรูปแบบโครงร่างสัดส่วนของเพชรได้ทั้งความสูงทั้งการเล่นไฟและประกายที่ดี ถึงแม้ว่าจะเป็นการเจียระไนตามอุดมคติ จะแปรผันไปตามตัวแปรต่างๆ เช่นจากนักอัญมณี หรือในแต่ละประเทศ แต่สิ่งที่ตรงกันก็คือเพชรในอุดมคติต้องมีการเจียระไนที่ทำให้เมื่อแสงผ่านเมาแล้วสามารถสะท้อนเป็นประกายออกมาได้มากที่สุด โดยไม่ทะลุผ่านด้านข้างหรือด้านล่างไปก่อน

สัดส่วนของเพชร
การจัดเกรดการเจียระไนแบบรูปกลม (มนอุดมคติ,นิยมและดี) การวัดความกว้างของหน้าเทบิลคล้ายกับการวัดความกว้างของพลอยอื่น (คือเกอเดิลหรือความกว้างส่วนล่าง สำคัญสำหรับการเกิดประกายและไฟ หน้าเทเบิลเล็กหรือใหญ่ส่งผลต่อความสามารถในการเปล่ง ประกายของเพชร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เพชรบางเม็ดดูมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับน้ำหนักจริง

เปอร์เซ็นต์ความลึกตั้งแต่หน้าเทเบิล(หน้าบนสุด) ถึงคิวเลท (ปลายแหลมของก้นหอย)แสดงเปอร์เซ็นต์ความกว้างของเพชร 
นี่คือความลึกถึงความกว้างสัมพันธ์กับสัดส่วนของเพชร เป็นผลทำให้เกิดการหักเหแสงและเล่นไฟดีและประกายด

การคัดการเจียระไนเพชรแบบรูปกลม
การคัดเปอร์เซ็นต์ความลึกของหน้าเทเบิล

อุดมคติ 53% - 57% 59% - 62%
พิเศษ 58% - 63% 58% or 63%
ดี 64% - 65% 57.5 or 64%

การคัดเกรดในแลป(ห้องทดลอง) ไม่มีการคัดเกรดการเจียระไนพลอย ยกตัวอย่างในสถาบัน GIA จะไม่ตีราคาคุณภาพเพชรจากการเจียระไนดูเพียงรูปร่างกับวัดขนาดเท่านั้น อย่างไรก็ดีสัดส่วนของเพชร
(เปอร์เซ็นต์ความหนาและหน้าเทเบิล ความหนาของขอบเพชร ขนาดของคิวเลท (ถ้ามี)) ก็เป็นตัวกำหนด ราคาทั่วไปของพลอยประกอบด้วยการขัดเงากับสัดส่วน

สัดส่วนเป็นการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ คือ ขอบหน้าพลอยวางตรงกันหรือไม่ หน้าเจียระไนของเพชรด้าน ตรงข้ามกันแต่ละด้านตรงกันหรือไม่ หน้าพลอยด้านคลาวน์ หรือด้านบนของเพชรตรงกับด้านล่าง (พางิลเลี่ยน) หรือไม่ เวลาเลือกเพชรควรเลือกเพชรเกรดดีเยี่ยม

รูปร่างเพชรที่นิยมและเป็นแบบทั่วไปของเพชรก็คือแบบกลมหรือแบบเหลี่ยมเกสรจะมีห้าสิบเจ็ดหรือห้าสิบแปดหน้า (ขึ้นอยู่กับหน้าคิวเลทหรือปลายแหลมด้านล่างเพชรว่ามีหน้าเจียรหรือไม่) เป็นรูปรร่างที่นิยมนั่นคือเป๋นสิ่งที่ทุกคนจะ นึกถึงเมื่อคิดถึงเพชร แต่เจียรรูปแบบกลมก็ไม่ใช่รูปเดียว สามารถเจียรเป็นรูปแบที่เล่นไฟแบบอื่นและแบบเหลี่ยมเกสรได้

การเลือกรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับคุณ ปัจจัยสำคัญในการหารูปร่างที่คุณสะดุดตาและเป็นอะไรที่ดูเหมาะสมกับมือของคุณ ทำให้นิ้วดูยาวขึ้นหรือสั้นลง ซึ่งคุณอาจพอในในรูปร่างแบบเก่าชอบแบบรูปกลมแบบเหลี่ยมเกสร แบบหยดน้ำ มาคีย์หรือหัวใจ รูปร่างเพชรที่คุณเลือกเป็นรูปร่างที่คนทั่วไปเลือก รูปร่างการเจียรแต่ละแบบก็ส่งผลต่อประกายต่างกันรวมถึงขนาดที่ปรากฏ และค่าของมัน

การเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรกลมจะแสดงประกายและเล่นไฟได้มากกว่ารูปร่างอื่นๆ เมื่อจะต้องการซ่อนความผิดปกติจองเพชร การเจียรแบบกลมนี่แหละจะทำได้ดีที่สุด มันถูกออกแบบมาให้ซ่อนตำหนิและจุดสีเหลืองได้ดีกว่าแบบอื่น ในการเจียรแบบมรกตและแบบบาเกมันจะมีหน้าเหลี่ยมที่ยาวจะเห็นตำหนิชัดเจน

เหลี่ยมมรกตดูดึงดูดใจมันไม่ค่อยมีประกาย ถ้าคุณชอบรูปเหลี่ยมหรือเหลี่ยมผืนผ้าของรูปร่างแบบมรกต คุณอาจจะต้องการพิจารณารูปรัศมีรูปปรินเซสหรือการ์ดิวเลี่ยน ซึ่งจะมีหน้าเจียรมากและทำให้มีประกายมาก ถ้าคุณต้องการเพชรที่ดูใหญ่แต่ถ้ามันมีน้ำหนักไม่มาก พิจารณาจากรูปร่างแฟนซีอย่างมาคีย์หรือหยดน้ำ ซึ่งดูใหญ่และยาวกว่าเพชรรูปกลมเมื่อน้ำหนัก กะรัตเท่ากัน

การเรืองแสง

เมื่อให้รังสีอัลตร้าไวโอเลตเพชรจะเรืองแสงด้วยแต่จะเรืองแสงสีเหลืองหรือฟ้าการเรืองแสงไม่ได้มี ผลต่อค่าของเพชรอย่างไรก็ดีมันก็อยู่ในรายงานการเกรดเพชรด้วย