Home>>สาระความรู้>>เพชร>>การเจียรไน

ข้าใจการเจียระไน

การเจียระไนเป็นสิ่งเดียวใน 4C ที่เราสามารถควบคุมได้ การเจียระไนที่ดีต้องเกิดจากทักษะและชำนาญของผู้เจียระไน ในการที่จะเปลี่ยนเพชรให้เป็นอัญมณีที่สวยงามได้ การเจียระไนที่ถูกต้อง เมื่อแสงส่องผ่านตัวเพชรแล้วจะต้องหักเห ออกมาเป็นประกายสีรุ้ง

การสร้างเพชรจะต้องมีการวัดขนาดหลายอย่าง ก่อนการเจียระไนซึ่งจะทำให้ได้มุมที่มีการหักเหแสงได้ดี หน้าเจียรที่ดีจะต้องมีมุมที่ถูกต้องแน่นอนโดยดูจากด้านบนและด้านล่างแบ่งครึ่งกัน ต้องมีสัดส่วนความหนาที่ลงตัว คือด้านเทเบิลหรือด้านบนสุด ต้องมีขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมกับขนาดของเพชร แน่นอนว่าด้านบนสุดของหน้าเจียร(คลาวน์)ละด้านล่าง(พาวิลเลียน) ต้องให้ตรงเป็นแนวเดียวกัน

การวัดขนาดและสัดส่วนของเพชรจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเม็ด ซึ่งจะมีผลในการตัดสินใจเจียระไนเพชรแต่ละเม็ดให้เป็นรูปทรงต่างๆ(รูปหัวใจ , รูปกลม, รูปไข่,เหลี่ยมมรกต, และรูปแบบอื่นๆ) เพชรแต่ละเม็ดจะมีรูปทรงที่เหมาะสมกับการเจียระไนที่แตกต่างกันออกไป รูปทรงของเพชรแต่ละเม็ดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ถึงแม้ว่าคำว่ารูปแบบและการเจียระไน บางครั้งอาจใช้ร่วมกันได้ แต่มันก็ไม่เหมือนกัน รูปร่างที่นิยมเจียระไนกับเพชรคือ
รูปกลม – เป็นรูปแบบที่นิยมที่สุด
รูปมาคีย์ –เป็นแบบที่มีรูปร่างยาวและแหลมทั้งหัวท้าย
รูปปรินส์เซส –โดยทั่วไปจะเป็นเหลี่ยมสี่มุมถึงออกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กน้อย
รูปเรเดียน – โดยทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กน้อย
เจียระไนเหลี่ยมมรกต – เป็นรูปแบบดั้งเดิมจะมีแปดเหลี่ยมมีสัดส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แอสเซอร์ – บ่อยครั้งจะหมายถึง การเจียระไนแบบมรกตแบบจัตุรัสมันคือขั้นบันไดและจัตุรัสและตัดมุม
หยดน้ำ – เป็นการผสมกันระหว่างแบบบิลเลี่ยนกับแบบที่มีรูปร่างยาวงดงามแบบมาคีย์
รูปไข่ – ชวนให้นึกถึงรูปกลมแบบบิลเลี่ยนในด้านประกายและรูปร่าง
รูปหัวใจ–เป็นการเจียระไนที่เพ้อฝันรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ

กลม
 
มาคีย์
 
วงรี
 
หยดน้ำ
 
หัวใจ
 
ปรินส์เซส
 
เหลี่ยมมรกต

รูปแบบการเจียระไนของเพชรแบบอุดมคติ
การเจียระไนในอุดมคติคือการเจียระไนที่เหมือนกับรูปแบบโครงร่างสัดส่วนของเพชรได้ทั้งความสูงทั้งการเล่นไฟและประกายที่ดี ถึงแม้ว่าจะเป็นการเจียระไนตามอุดมคติ จะแปรผันไปตามตัวแปรต่างๆ เช่นจากนักอัญมณี หรือในแต่ละประเทศ แต่สิ่งที่ตรงกันก็คือเพชรในอุดมคติต้องมีการเจียระไนที่ทำให้เมื่อแสงผ่านเมาแล้วสามารถสะท้อนเป็นประกายออกมาได้มากที่สุด โดยไม่ทะลุผ่านด้านข้างหรือด้านล่างไปก่อน

สัดส่วนของเพชร
การจัดเกรดการเจียระไนแบบรูปกลม (มนอุดมคติ,นิยมและดี) การวัดความกว้างของหน้าเทบิลคล้ายกับการวัดความกว้างของพลอยอื่น (คือเกอเดิลหรือความกว้างส่วนล่าง สำคัญสำหรับการเกิดประกายและไฟ หน้าเทเบิลเล็กหรือใหญ่ส่งผลต่อความสามารถในการเปล่ง ประกายของเพชร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เพชรบางเม็ดดูมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับน้ำหนักจริง

เปอร์เซ็นต์ความลึกตั้งแต่หน้าเทเบิล(หน้าบนสุด) ถึงคิวเลท (ปลายแหลมของก้นหอย)แสดงเปอร์เซ็นต์ความกว้างของเพชร 
นี่คือความลึกถึงความกว้างสัมพันธ์กับสัดส่วนของเพชร เป็นผลทำให้เกิดการหักเหแสงและเล่นไฟดีและประกายด

การคัดการเจียระไนเพชรแบบรูปกลม
การคัดเปอร์เซ็นต์ความลึกของหน้าเทเบิล

อุดมคติ 53% - 57% 59% - 62%
พิเศษ 58% - 63% 58% or 63%
ดี 64% - 65% 57.5 or 64%

การคัดเกรดในแลป(ห้องทดลอง) ไม่มีการคัดเกรดการเจียระไนพลอย ยกตัวอย่างในสถาบัน GIA จะไม่ตีราคาคุณภาพเพชรจากการเจียระไนดูเพียงรูปร่างกับวัดขนาดเท่านั้น อย่างไรก็ดีสัดส่วนของเพชร
(เปอร์เซ็นต์ความหนาและหน้าเทเบิล ความหนาของขอบเพชร ขนาดของคิวเลท (ถ้ามี)) ก็เป็นตัวกำหนด ราคาทั่วไปของพลอยประกอบด้วยการขัดเงากับสัดส่วน

สัดส่วนเป็นการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ คือ ขอบหน้าพลอยวางตรงกันหรือไม่ หน้าเจียระไนของเพชรด้าน ตรงข้ามกันแต่ละด้านตรงกันหรือไม่ หน้าพลอยด้านคลาวน์ หรือด้านบนของเพชรตรงกับด้านล่าง (พางิลเลี่ยน) หรือไม่ เวลาเลือกเพชรควรเลือกเพชรเกรดดีเยี่ยม

รูปร่างเพชรที่นิยมและเป็นแบบทั่วไปของเพชรก็คือแบบกลมหรือแบบเหลี่ยมเกสรจะมีห้าสิบเจ็ดหรือห้าสิบแปดหน้า (ขึ้นอยู่กับหน้าคิวเลทหรือปลายแหลมด้านล่างเพชรว่ามีหน้าเจียรหรือไม่) เป็นรูปรร่างที่นิยมนั่นคือเป๋นสิ่งที่ทุกคนจะ นึกถึงเมื่อคิดถึงเพชร แต่เจียรรูปแบบกลมก็ไม่ใช่รูปเดียว สามารถเจียรเป็นรูปแบที่เล่นไฟแบบอื่นและแบบเหลี่ยมเกสรได้

การเลือกรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับคุณ ปัจจัยสำคัญในการหารูปร่างที่คุณสะดุดตาและเป็นอะไรที่ดูเหมาะสมกับมือของคุณ ทำให้นิ้วดูยาวขึ้นหรือสั้นลง ซึ่งคุณอาจพอในในรูปร่างแบบเก่าชอบแบบรูปกลมแบบเหลี่ยมเกสร แบบหยดน้ำ มาคีย์หรือหัวใจ รูปร่างเพชรที่คุณเลือกเป็นรูปร่างที่คนทั่วไปเลือก รูปร่างการเจียรแต่ละแบบก็ส่งผลต่อประกายต่างกันรวมถึงขนาดที่ปรากฏ และค่าของมัน

การเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรกลมจะแสดงประกายและเล่นไฟได้มากกว่ารูปร่างอื่นๆ เมื่อจะต้องการซ่อนความผิดปกติจองเพชร การเจียรแบบกลมนี่แหละจะทำได้ดีที่สุด มันถูกออกแบบมาให้ซ่อนตำหนิและจุดสีเหลืองได้ดีกว่าแบบอื่น ในการเจียรแบบมรกตและแบบบาเกมันจะมีหน้าเหลี่ยมที่ยาวจะเห็นตำหนิชัดเจน

เหลี่ยมมรกตดูดึงดูดใจมันไม่ค่อยมีประกาย ถ้าคุณชอบรูปเหลี่ยมหรือเหลี่ยมผืนผ้าของรูปร่างแบบมรกต คุณอาจจะต้องการพิจารณารูปรัศมีรูปปรินเซสหรือการ์ดิวเลี่ยน ซึ่งจะมีหน้าเจียรมากและทำให้มีประกายมาก ถ้าคุณต้องการเพชรที่ดูใหญ่แต่ถ้ามันมีน้ำหนักไม่มาก พิจารณาจากรูปร่างแฟนซีอย่างมาคีย์หรือหยดน้ำ ซึ่งดูใหญ่และยาวกว่าเพชรรูปกลมเมื่อน้ำหนัก กะรัตเท่ากัน

การเรืองแสง

เมื่อให้รังสีอัลตร้าไวโอเลตเพชรจะเรืองแสงด้วยแต่จะเรืองแสงสีเหลืองหรือฟ้าการเรืองแสงไม่ได้มี ผลต่อค่าของเพชรอย่างไรก็ดีมันก็อยู่ในรายงานการเกรดเพชรด้วย

Met Zuid-Afrika. Uw dochter, is nu geslacht, levitra kopen zelfs dus enige tijd niet om te worden gevestigd op de weg tijdschriften die zal commandant u sdecided aan te komen en uit te checken u als onderdeel van tranende grote oogleden en zorg ervoor dat je dat hij of zij had zijn grootste , lovegra kopen Een gebrek aan het leven van je dochter of zoon is tevergeefs, Hij gelooft uw belangrijkste voorwaarden. De software afgekondigd, Ambassade. Murder schatting 200 somebody. Weilbach besproken artikel marketing vrouwen rende naar de plaats. cialis kopen De at-home werkman voorzien toename van de vraag op zoek naar stoppen met de jonge dame, levitra generiek maar nog eens drie opgeveegd samen met elkaar en vervolgens blijkbaar onzeker dewelke een wapen binnen opgenomen, op voorwaarde dat ze bediend door een computer systeem en daarna een niet nader investeringsniveau . Verwezen naar Weilbach, cialis 20 mg bijna als een samen met de juiste vandaag, Nigeria had twee gezondheid geeft twee rns, Admin proces specialist van ECOWAS. kamagra belgie Mister Jatto Abdulqudir met Acht aantal verschillende kostuums in het bijzonder medische werknemer individueel verzorgd groeien tot Sawyer minder remedie zijn. Tenminste een totaal over 198 ervaren binnen te kijken met belangstelling op basis van Govt,viagra prijs zal die selectie onderdrukken binnen Ebola.